Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsa

Elevstöd och elevhälsa
Målet med skolans elevhälsoarbete är att skapa en optimal inlärningsmiljö som ger förutsättningar för varje enskild elev att utvecklas och nå sin fulla potential. I enlighet med den nya skollagen (2 kap. §16) ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans arbete ska vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Vi på Husbygårdsskolan F-9 vill att du som elev hos oss skall trivas och utvecklas under dina år i vår skola. Om du skulle behöva stöd och hjälp finns därför specialpedagoger/speciallärare, elevassistenter, resurslärare och resurspedagoger tillgängliga för att öka möjligheterna för dig att nå dina kunskapsmål och ditt välmående under tiden du går här hos oss. Inom elevhälsan har vi också skolsköterska, kurator och skolpsykolog anställda på skolan och som arbetar mot samma mål.

Elevhälsoteamets roll
På Husbygårdsskolan F-9 finns ett elevhälsoteam (EHT) bestående av rektor, biträdande rektorer, specialpedagoger, psykolog, kurator och skolsköterska. Elevhälsoteamet träffas regelbundet för tvärprofessionellt arbete rörande elever med behov av särskilt stöd.

Utifrån en oro eller fråga rörande en elev lämnas uppdrag till elevhälsoteamet som diskuterar och planerar för åtgärder. Exempel på detta kan vara stödinsatser i specifika ämnen, klassrumsobservation, samtal med elev/föräldrar, konsultation och handledning till personal alternativt djupare utredningar (pedagogisk kartläggning, skolsocial kartläggning eller psykologutredning). Rektor är ansvarig för de beslut som fattas.

Elevstöd
Specialpedagogens roll
Specialpedagogen verkar inom följande områden:

• Verksamhetsstöd till elever, lärare och skolledning
• Pedagogiska utredningar av elever med studiesvårigheter
• Medverkan och stöd vid utarbetande av åtgärdsprogram
• Resursfördelningsansvar i samarbete med elevhälsoteamet
• Ansvar för att alla elevers behov uppmärksammas och tas på allvar.

Elevassistentens/Resurspedagogens roll
Elevassistenterna är stödpersoner till elever i behov av särskilt stöd. Det kan handla om stöd beroende på fysiska funktionshinder, läs- och skrivsvårigheter eller till elev som bedöms behöv extra personligt stöd av annat skäl. Stödet kan även riktas till en klass eller grupp elever. Elevassistenten har en viktig roll som länk mellan elev-lärare, elev-förälder-skolan.

Resurspedagogen kan ha lite olika uppdrag, ibland liknande det elevassistenten har, ibland mer riktat stöd i olika ämnen eller områden.

AKS-gruppens roll ( anti-kränkande-särbehandlingsgruppen)
Gruppen som är en sammansättning av lärare och pedagoger från F-3 och 4-9 ansvarar för att ärenden tas upp, utreds och bevakas när det gäller mobbing eller kränkningar bland elever på skolan. Svåra ärenden dokumenteras noggrant och tas även upp på elevhälsoteamets möten.

Friends är den organisation vi arbetar med ut mot eleverna på skolan. Elever och handledare ”Friendsare” arbetar för att göra skolan till en bra plats för alla som vistas där, både elever och medarbetare. Man hjälper dem som har problem och försöker föregå med gott exempel för andra elever.

Vi arbetar utifrån Friends idéer och tankar som bland annat innebär, en trygg skola, arbeta förebyggande mot mobbning, våld och kriminalitet.

Krisgruppens roll
Husbygårdsskolans krisgrupp träffas normalt två gånger per termin samt vid behov.
Gruppen består av rektorer, kurator, psykolog, skolsköterska, vaktmästare, lärare och administrativ personal.
Krisgruppens uppgift är att stödja och hjälpa elever, föräldrar och medarbetare vid svåra situationer. Dessutom ansvarar gruppen för fortbildning kring och genomförande av brandövningar och utrymningsplaner.

Skolkurator:
Maja Wistedt
E.post: maja.wistedt@edu.stockholm.se
Tel. 08-508 45 059

Skolsköterska:
Cecilia Wattenström
E-post: cecilia.wattenstrom@edu.stockholm.se
Tel. 08-50845057

Skolpsykolog:
Nathalie Sasi
E.post: nathalie.sasi@edu.stockholm.se 
Tel.  076-123 32 41

Dela:
Kategorier: